Zadaci i indikatori

Zadatak 17.1

Jačati mobilisanje domaćih resursa, između ostalog putem međunarodne podrške zemljama u razvoju, kako bi se poboljšali domaći kapaciteti za naplatu poreza i drugih prihoda

Indikator 17.1.1

Ukupni državni prihod kao udio BDP-a, prema izvoru
  • Status indikatora Nema podataka

Indikator 17.1.2


Zadatak 17.2

Razvijene zemlje u potpunosti da sprovedu svoje zvanične obaveze u pogledu razvojne pomoći, uključujući obavezu brojnih razvijenih zemalja da ostvare cilj od 0,7 odsto bruto nacionalnog dohotka za zvaničnu razvojnu pomoć (ODA/BND) za zemlje u razvoju i 0,15 do 0,20 odsto ODA/BND za najmanje razvijene zemlje. Ohrabrujemo zemlje koje obezbjeđuju razvojnu pomoć da opredijele najamanje 0,20 odsto za najmanje razvijene zemlje

Zadatak 17.3

Mobilisati dodatna finansijska sredstva za zemlje u razvoju iz više izvora

Indikator 17.3.2


Zadatak 17.4

Pomoći zemljama u razvoju u postizanju dugoročne održivosti duga putem koordinisanih politika usmjerenih na podsticanje finansiranja, smanjenja i restrukturiranja duga, u skladu sa njihovim potrebama, kao i rješavanju pitanja spoljašnjeg duga prezaduženih siromašnih zemalja kako bi smanjile probleme uzrokovane dugom

Indikator 17.4.1

Otplata duga kao proporcija izvoza roba i usluga
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 17.5

Usvojiti i sprovoditi planove za podsticanje ulaganja za najmanje razvijene zemlje

Zadatak 17.6

Unaprijediti saradnju sjever-jug, jug-jug, kao i trostranu regionalnu i međunarodnu saradnju i pristup nauci, tehnologiji i inovacijama i poboljšati razmjenu znanja po međusobno dogovorenim uslovima, između ostalog i kroz poboljšanje koordinacije između postojećih mehanizama, posebno na nivou Ujedinjenih nacija, kao i kroz mehanizam omogućavanja globalne tehnologije

Indikator 17.6.1


Zadatak 17.7

Promovisati razvoj, prenos, distribuciju i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija u zemljama u razvoju pod povoljnim uslovima, uključujući koncesione i i povlaštenim uslove, kako se zajednički dogovori

Zadatak 17.8

Potpuno operacionalizovati banku i nauku za tehnologije, mehanizam jačanja kapaciteta u tehnologiji i inovacijama za najmanje razvijene zemlje do 2017. godine i povećati upotrebu pomoćnih tehnologija, a posebno informaciono-komunikacionih tehnologija

Indikator 17.8.1

Udio osoba koje koriste internet
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 17.9

Poboljšati međunarodnu podršku za sprovođenje djelotvorne i ciljane izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi se podržali nacionalni planovi za sprovođenje svih Ciljeva održivog razvoja, između ostalog i kroz saradnju sjever- jug, jug-jug i trostranu saradnju

Zadatak 17.10

Promovisati univerzalni, na pravilima zasnovani, otvoreni, nediskriminatorski i pravedan multilateralni trgovinski sistem u okviru Svjetske trgovinske organizacije, između ostalog i putem zaključenja pregovora u okviru njene Razvojne agende iz Dohe

Indikator 17.10.1

Svjetski ponderisani tarifni prosjek
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 17.11

Značajno povećati izvoz zemalja u razvoju, posebno sa ciljem udvostručenja udjela najmanje razvijenih zemalja u globalnom izvozu do 2020. godine

Indikator 17.11.1


Zadatak 17.12

Ostvariti pravovremeno sprovođenje pristupa tržištu bez carina i kvota na trajnoj osnovi za sve najmanje razvijene zemlje, u skladu sa odlukama Svjetske trgovinske organizacije, uključujući i jamstvo da su povlaštena pravila o porijeklu za uvoz iz najmanje razvijenih zemalja transparentna i jednostavna, i da doprinose olakšavanju pristupa tržištu

Zadatak 17.13

Poboljšati globalnu makroekonomsku stabilnost, uključujući koordinaciju i koherentnost politika

Indikator 17.13.1

Makroekonomska kontrolna tabla
  • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 17.14

Poboljšati koherentnost politike za održivi razvoj

Zadatak 17.15

Poštovati prostor za djelovanje i vođstvo svake zemlje u cilju uvođenja i sprovođenja politika za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj

Zadatak 17.16

Unaprijediti Globalno partnerstvo za održivi razvoj, dopunjeno partnerstvima sa više zainteresovanih strana koja mobilišu i razmjenjuju znanja, stručnost, tehnologije i finansijska sredstva, u cilju podrške ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja u svim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju

Zadatak 17.17

Podsticati i promovisati djelotvorna javna, javno-privatna partnerstva kao i partnerstva civilnog društva, nadovezujući se na iskustva partnerstava i njihove strategije o resursima

Zadatak 17.18

Do 2020. godine, poboljšati podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju, uključujući i najmanje razvijene zemlje i male ostrvske države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost kvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka razdijeljenih po prihodima, rodu, starosti, rasi, etničkoj pripadnosti, migracionom statusu, invaliditetu, geografskom položaju i drugim karakteristikama relevantnim u nacionalnim kontekstima

Indikator 17.18.1


Zadatak 17.19

Do 2030. godine, nadovezati se na postojeće inicijative čiji je cilj razvoj mjerenja napretka u oblasti održivog razvoja koje nadopunjuje bruto domaći proizvod i podrška izgradnju statističke kapaciteta u zemljama u razvoju

Povratak na početak