Zadaci i indikatori

Zadatak 1.1

Do 2030. godine, svuda iskorijeniti ekstremno siromaštvo među ljudima, koje se trenutno mjeri kao ljudi koji žive sa manje od 1,25$ na dan

Zadatak 1.2

Do 2030. godine, smanjiti najmanje za pola udio muškaraca, žena i djece svih uzrasta koji žive u siromaštvu u svim njegovim dimenzijama u skladu sa nacionalnim definicijama

Zadatak 1.3

Sprovesti nacionalno odgovarajuće sisteme i mjere socijalne zaštite, uključujući osnovni skup prava iz te oblasti, i do 2030. postići značajnu pokrivenost siromašnih i ugriženih

Zadatak 1.4

Obezbijediti do 2030. godine da svi muškarci i žene, a posebno siromašni i nezaštićeni, imaju jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup osnovnim uslugama, vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima vlasništva, nasljedstvu, prirodnim resursima, odgovarajućim novim tehnologijama i finansijskim uslugama, uključujući mikrofinansiranje

Zadatak 1.5

Do 2030. godine, izgraditi otpornost siromašnih i onih u osjetljivim situacijama i smanjiti njihovu izloženost i ugroženost od ekstremnih klimatskih pojava i drugih ekonomskih, društvenih i ekoloških šokova i katastrofa

Zadatak 1.a

Omogućiti značajnu mobilizaciju sredstava iz raznih izvora, između ostalog i putem poboljšane razvojne saradnje, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih i predvidljivih sredstava za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, da mogu da sprovode programe i politike za okončanje siromaštva u svim njegovim dimenzijama

Zadatak 1.b

Izraditi odgovarajuće okvire politika na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, koje će se zasnivati na rodno senzitivnim strategijama razvoja usmjerenim na siromašne, u cilju podrške ubrzanom ulaganju u aktivnosti na iskorjenjivanju siromaštva

Indikator 1.b.1

Javna socijalna potrošnja u korist siromašnih
  • Status indikatora Prikupljanje podataka

Povratak na početak