Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Do 2030. godine, svuda iskorijeniti ekstremno siromaštvo među ljudima, koje se trenutno mjeri kao ljudi koji žive sa manje od 1,25$ na dan

Indikator

Udio stanovništva ispod međunarodne linije siromaštva, po polu, starosti, radnom statusu i geografskoj lokaciji (urbana/ruralna)

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Stopa rizika od siromaštva predstavlja udio lica (u ukupnoj populaciji) čiji je raspoloživi ekvivalentni dohodak manji od relativne linije siromaštva, koja se nalazi na 60% od izračunate srednje vrijednosti (medijane) ekvivalentnog raspoloživog dohotka.

Izvori podataka

Domaćinstva, Anketa o dohotku i uslovima života EU-SILC

Disagregacija

Pol i godine

Napomene

Ovaj indikator se računa na osnovu metodologije propisane od strane Eurostata na osnovu regulative - Regulation (EC) No 1177/2003.

Razlike u odnosu na UN metodologiju

Pokazatelj se temelji na konceptu relativnog siromaštva i stopa rizika od siromaštva se računa na osnovu relativne linije siromaštva koja zavisi od srednje vrijednosti (medijane) ekvivalentnog raspoloživog dohotka. Odnosno, ta vrijednost zavisi od distribucije dohotka, tj promjenjiva je, nije data unaprijed i fiksirana u vremenu.

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2013
Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Od 2013. godine, Uprava za statistiku je usvojila koncept relativnog siromaštva na osnovu dohotka domaćinstva kao zvaničnu metodologiju za mjerenje siromaštva u skladu sa dinamikom koja je definisana zajedničkom pregovaračkom pozicijom za Poglavlje 18 Statistika. Uprava za statistiku je bila u obavezi da uvede EU metodologiju za praćenje siromaštva po kojoj se siromaštvo izražava relativno, u odnosu na čitavo stanovništvo Crne Gore i to na osnovu ukupnog dohotka domaćinstva.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

Zadatak

Target 1.1: By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day

Indikator

Indicator 1.1.1: Proportion of the population living below the international poverty line by sex, age, employment status and geographic location (urban/rural)

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Ovaj indikator pruža informacije o udjelu ukupnog broja stanovništva i udjelu zaposlenog dijela populacije koji žive u domaćinstvima čija je potrošnja ili doprinos po osobi (članu domaćinstva) ispod međunarodne linije siromaštva - 1.25 američkih dolara. Ovaj indikator se računa dijeljenjem ukupnog broja osoba koje žive u domaćinstvima ispod linije siromaštva (razdvojeno po polu, godinama starosti i radnom statusu) sa ukupnim brojem stanovništva (razdvojeno po polu, godinama starosti i radnom statusu).

Organizacija

Monstat

Povratak na početak