Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Do 2030. godine, smanjiti najmanje za pola udio muškaraca, žena i djece svih uzrasta koji žive u siromaštvu u svim njegovim dimenzijama u skladu sa nacionalnim definicijama

Indikator

Udio muškaraca, žena i djece svih uzrasta koji žive u siromaštvu u svim svojim dimenzijama prema nacionalnim definicijama

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE) pokazuje udio lica (u ukupnoj populaciji) koji su u riziku od siromaštva ili su izrazito materijalno deprivirani ili žive u domaćinstvima veoma niskog inteziteta rada.

Izvori podataka

Domaćinstva, Anketa o dohotku i uslovima života EU-SILC

Disagregacija

Pol i godine

Napomene

Ovaj indikator se računa na osnovu metodologije propisane od strane Eurostata na osnovu regulative - Regulation (EC) No 1177/2003.

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2013

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Do 2030. godine, smanjiti najmanje za pola udio muškaraca, žena i djece svih uzrasta koji žive u siromaštvu u svim njegovim dimenzijama u skladu sa nacionalnim definicijama

Indikator

Udio muškaraca, žena i djece svih uzrasta koji žive u siromaštvu u svim svojim dimenzijama prema nacionalnim definicijama

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Nema utvrđene metodologije izračunavanja.

Izvor

Monstat

Povratak na početak