Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Potpuno operacionalizovati banku i nauku za tehnologije, mehanizam jačanja kapaciteta u tehnologiji i inovacijama za najmanje razvijene zemlje do 2017. godine i povećati upotrebu pomoćnih tehnologija, a posebno informaciono-komunikacionih tehnologija

Indikator

Udio osoba koje koriste internet

Izvori podataka

Ankete domaćinstava.

Disagregacija

Moguće je razvrstati prema regionu (geografskoj lokaciji), po polu, starosnoj grupi, statusu zaposlenosti i okupaciji.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-08-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Potpuno operacionalizovati banku i nauku za tehnologije, mehanizam jačanja kapaciteta u tehnologiji i inovacijama za najmanje razvijene zemlje do 2017. godine i povećati upotrebu pomoćnih tehnologija, a posebno informaciono-komunikacionih tehnologija

Indikator

Udio osoba koje koriste internet

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Indikatorski procenat osoba koje koriste Internet definiše se kao procenat lica koja su koristila Internet sa bilo koje lokacije u poslednja tri meseca. Metod izračunavanja: Za zemlje koje prikupljaju podatke o ovom indikatoru putem zvaničnog istraživanja, ovaj indikator se izračunava tako što se ukupni broj pojedinaca u okviru obima koji koriste Internet (sa bilo koje lokacije) u posljednja 3 mjeseca deli sa ukupnim brojem in- pojedincima. Za zemlje koje nisu sprovele istraživanje, podaci se procjenjuju (prema ITU-u) na osnovu broja internetskih pretplata i drugih socioekonomskih indikatora (BND per capita) i podataka o vremenskim serijama.

Izvor

Monstat

Povratak na početak