Zadaci i indikatori

Zadatak 14.1

Do 2025. godine, spriječiti i značajno smanjiti sve vrste zagađenja mora, posebno od aktivnosti na kopnu, uključujući morski otpad i zagađenje hranjivim sastojcima

Indikator 14.1.1


Zadatak 14.2

Do 2020. godine, održivo upravljati i zaštititi morske i priobalne ekosisteme kako bi se izbjegli značajni negativni uticaji, između ostalog i jačanjem njihove otpornosti, i preduzeti mjere za njihovu obnovu kako bi imali zdrave i produktivne okeane

Zadatak 14.3

Svesti na minimum i riješiti uticaj kiselosti okeana, između ostalog i kroz proširenu naučnu saradnju na svim nivoima

Zadatak 14.4

Do 2020. godine, djelotvorno regulisati ribolov i okončati izlov, ilegalan, neprijavljeni i neregulisani ribolov i destruktivne prakse u ribarstvu i sprovesti planove upravljanja zasnovane na nauci, kako bi obnovili riblji fond u najkraćem mogućem roku, barem do nivoa koji može davati maksimalni održivi prinos kao što je određeno njihovim biološkim svojstvima

Indikator 14.4.1

Udio ribljeg fonda unutar biološki održivog nivoa
  • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 14.5

Do 2020. godine, očuvati najmanje 10 odsto priobalnih i morskih područja, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravom i na osnovu najboljih raspoloživih naučnih podataka

Indikator 14.5.1


Zadatak 14.6

Do 2020. godine, zabraniti određene vrste subvencija za ribarstvo koje doprinose prevelikim kapacitetima i izlovu, eliminisati subvencije koje doprinose nezakonitom, neprijavljenom i neregulisanom ribarstvu i suzdržati se od uvođenja novih takvih subvencija, prepoznajući da bi odgovarajući i djelotvoran, poseban i drugačiji tretman zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja trebao da bude sastavni dio pregovora Svjetske trgovinske organizacije o subvencijama u ribarstvu

Zadatak 14.7

Do 2030. godine, povećati ekonomske koristi za male ostrvske države u razvoju i najmanje razvijene zemlje od održivog korišćenja morskih resursa, između ostlog i kroz održivo upravljanje ribarstvom, akvakulturom i turizmom

Zadatak 14.a

Povećati naučno znanje, razviti istraživačke kapacitete i prenositi pomorsku tehnologiju, uzimajući u obzir Kriterijume i smjernice Međuvladine okeanografske komisije o transferu pomorske tehnologije, sa ciljem poboljšanja zdravlja okeana i povećanja doprinosa morskog biodiverziteta za zemlje u razvoju, posebno malih ostrvskih država u razvoju i najmanje razvijenih zemalja

Zadatak 14.b

Obezbijediti pristup malih zanatskih ribara morskim resursima i tržištima

Zadatak 14.c

Unaprijediti očuvanje i održivo korišćenje okeana i njihovih resursa primjenom međunarodnog prava u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora, koja daje pravni okvir za očuvanje i održivo korišćenje okeana i njihovih resursa, kao što se podsjeća u stavu 158. „Budućnost kakvu želimo"

Povratak na početak