Zadaci i indikatori

Zadatak 5.1

Svuda eliminisati sve oblike diskriminacije protiv svih žena i djevojčica

Zadatak 5.2

Eliminisati sve oblike nasilja nad svim ženama i djevojčicama u javnim i privatnim sferama, uključujući trgovinu ljudima i seksualne i druge vrste iskorišćavanja

Zadatak 5.3

Eliminisati sve štetne prakse, kao što je dječiji, rani i prisilni brak i sakaćenje ženskih genitalija

Zadatak 5.4

Prepoznati i cijeniti neplaćenu njegu i poslove u domaćinstvu kroz pružanje javnih usluga, infrastrukturu i politike socijalne zaštite i promovisanje zajedničke odgovornosti u domaćinstvu i porodici, u skladu sa potrebama na nacionalnom nivou

Zadatak 5.5

Obezbijediti puno i djelotvorno učešće žena i jednake mogućnosti za vođstvo na svim nivoima odlučivanja u političkom, privrednom i javnom životu

Indikator 5.5.2

Udio žena na rukovodećim pozicijama
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 5.6

Obezbijediti univerzalni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima u skladu sa Programom djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju i Platformom za djelovanje iz Pekinga i dokumentima koja su usvojena na konferencijama na kojima su ta dva plana analizirana

Zadatak 5.a

Preduzeti reforme kako bi žene dobile jednaka prava na privredne resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima imovine, finansijskim uslugama, nasljedstvu i prirodnim resursima, u skladu sa nacionalnim zakonima

Zadatak 5.b

Unaprijediti korišćenje pomoćne tehnologije, posebno informaciono- komunikacione tehnologije, za promovisanje osnaživanja žena

Indikator 5.b.1


Zadatak 5.c

Usvojiti i ojačati odgovarajuće politike i važeće zakone za promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica na svim nivoima

Povratak na početak