Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Postići ravnopravnost rodova i osnažiti sve žene i djevojčice

Zadatak

Preduzeti reforme kako bi žene dobile jednaka prava na privredne resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima imovine, finansijskim uslugama, nasljedstvu i prirodnim resursima, u skladu sa nacionalnim zakonima

Indikator

Udio ukupnog poljoprivrednog stanovništva sa vlasničkim ili sigurnim pravima nad poljoprivrednim zemljištem, po polu; i (b) udio žena među vlasnicima ili nosiocima prava nad poljoprivrednim zemljištem, prema vrsti svojine

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Postići ravnopravnost rodova i osnažiti sve žene i djevojčice

Zadatak

Preduzeti reforme kako bi žene dobile jednaka prava na privredne resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima imovine, finansijskim uslugama, nasljedstvu i prirodnim resursima, u skladu sa nacionalnim zakonima

Indikator

Udio ukupnog poljoprivrednog stanovništva sa vlasničkim ili sigurnim pravima nad poljoprivrednim zemljištem, po polu; i (b) udio žena među vlasnicima ili nosiocima prava nad poljoprivrednim zemljištem, prema vrsti svojine

Izvor

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Povratak na početak