Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Do 2030. godine, postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, uključujući mlade i osobe sa invaliditetom, i jednaku platu za rad jednake vrijednosti

Indikator

Stopa nezaposlenosti, prema polu, starosti i osobama sa invaliditetom

Izvori podataka

Anketa o radnoj snazi u domaćinstvima

Disagregacija

Pol, starosna grupa, status invalidnosti.

Napomene

Anketa o radnoj snazi se sprovodi u skladu sa Regulativom 577/98. Stopa nezaposlenosti predstavlja procenat nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih stanovnika. Podaci su raspolozivi prema polu i starosnim grupama ali nisu raspolozivi za osobe sa invaliditetom. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Do 2030. godine, postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, uključujući mlade i osobe sa invaliditetom, i jednaku platu za rad jednake vrijednosti

Indikator

Stopa nezaposlenosti, prema polu, starosti i osobama sa invaliditetom

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Stopa nezaposlenosti prenosi posto ljudi koji su dio radne snage i koji su nezaposleni. Nezaposlene osobe definisane su kao osobe dovoljne zivotne starosti za rad (obicno 15 i vise godina) koji nisu trenutno u radno odnosu, i koje su u potrazi za poslom, i spremne da pocnu sa radom. Metod izračunavanja: Stopa nezaposlenosti = Nezaposleni / ljudi koji su dio radne snage * 100.

Izvor

Monstat

Povratak na početak