Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Ojačati kapacitete domaćih finansijskih institucija za podsticanje i širenje pristupa bankarstvu, osiguranju i finansijskim uslugama za sve

Indikator

(a) Broj filijala poslovnih banaka na 100000 odraslih osoba (b) broj bankomata na 100000 odraslih osoba

Izvori podataka

Centralna banka

Disagregacija

Podaci se uzimaju na nivou države.

Napomene

Podaci se odnose samo na filijale, a ne i na ekspoziture banaka. Naime, i filijala i ekspozitura (među kojima postoji pravna razlika u načinu osnivanja) se na engleski prevode terminom ‘branch’. Stoga iz uputstva za popunjavanje ovog dokumenta nije moguće odrediti da li se misli samo na filijale ili i na ekspoziture. U odsustvu preciznijeg tumačenja odlučili smo da ovdje prikažemo samo ono što se u terminologiji našeg jezika smatra filijalom, ali ne i ekspoziture. Podaci iz 2021. godine o broju bankomata i poslovnih banaka se odnosi na stanje 30. septembra 2021. godine jer u momentu dostavljanja podataka za ovu tabelu još uvijek nijesu bili raspoloživi podaci sa stanjem na 31.12.2021. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-10-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Ojačati kapacitete domaćih finansijskih institucija za podsticanje i širenje pristupa bankarstvu, osiguranju i finansijskim uslugama za sve

Indikator

(a) Broj filijala poslovnih banaka na 100000 odraslih osoba (b) broj bankomata na 100000 odraslih osoba

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Broj filijala poslovnih banaka na 100.000 odraslih. Broj automatskih bankomata (ATM) na 100.000 odraslih. Metod izračunavanja: Indikatori se izračunavaju na osnovu podataka prikupljenih direktno od Centralne banke ili glavnog finansijskog regulatora u zemlji. Formula za dobijanje ovih pokazatelja su: Broj filijala poslovnih banaka na 100.000 odraslih = Broj filijala poslovnih banaka / Odrasla populacija / 100.000. Broj automatskih bankomata (ATM) na 100.000 odraslih = Broj automatskih automatskih mašina (bankomata) / odrasla populacija / 100.000.

Izvor

Centralna banka Crne Gore

Povratak na početak