Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Podrška i jačanje učešća lokalnih zajednica u unapređenju upravljanja vodama i kanalizacijom

Indikator

Udio lokalnih administrativnih jedinica sa utvrđenim i operativnim politikama i procedurama za učešće lokalnih zajednica u upravljanju vodama i kanalizacijom

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Podrška i jačanje učešća lokalnih zajednica u unapređenju upravljanja vodama i kanalizacijom

Indikator

Udio lokalnih administrativnih jedinica sa utvrđenim i operativnim politikama i procedurama za učešće lokalnih zajednica u upravljanju vodama i kanalizacijom

Povratak na početak