Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, proširiti međunarodnu saradnju i podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju u aktivnostima i programima koji su povazeni sa vodom i kanalizacijom, uključujući tehnologije sakupljanja vode, desalinizacije, efikasnog korišćenja vode, pročišćavanja otpadnih voda, recikliranja i ponovnog korišćenja

Indikator

Iznos zvanične razvojne pomoći u vezi sa vodom i kanalizacijom koja je dio plana potrošnje kojim koordinira vlada

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, proširiti međunarodnu saradnju i podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju u aktivnostima i programima koji su povazeni sa vodom i kanalizacijom, uključujući tehnologije sakupljanja vode, desalinizacije, efikasnog korišćenja vode, pročišćavanja otpadnih voda, recikliranja i ponovnog korišćenja

Indikator

Iznos zvanične razvojne pomoći u vezi sa vodom i kanalizacijom koja je dio plana potrošnje kojim koordinira vlada

Izvor

Ministarstvo finansija

Povratak na početak