Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Zadatak

Target 6.5: By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate

Indikator

Indicator 6.5.1: Degree of integrated water resources management

Povratak na početak