Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Zadatak

Target 6.1: By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all

Indikator

Indicator 6.1.1: Proportion of population using safely managed drinking water services

Povratak na početak