Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, eliminisati razliku među rodovima u obrazovanju i obezbijediti jednak pristup svim nivoima obrazovanja i stručnog osposobljavanja za ugrožene grupe, uključujući osobe sa invaliditetom, autohtone narode i djecu u osjetljivim životnim situacijama

Indikator

Indeksi pariteta (žene/muškarci, ruralni/urbani, najniži/najviši kvintil bogatstva i drugi kao što su status invalidnosti, autohtoni narodi i ugroženi sukobima, kako podaci postanu dostupni) za sve indikatore obrazovanja na ovoj listi koji se mogu razdvojiti

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Indeksi pariteta predstavljaju odnos vrijednosti indikatora od grupe do grupe. Grupa u nepovoljnijem položaju brojilac. Vrijednost 1 označava paritet između 4-5-1 grupe. U Crnoj Gori izvor podataka za ovaj indikator je MICS istraživanje.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, eliminisati razliku među rodovima u obrazovanju i obezbijediti jednak pristup svim nivoima obrazovanja i stručnog osposobljavanja za ugrožene grupe, uključujući osobe sa invaliditetom, autohtone narode i djecu u osjetljivim životnim situacijama

Indikator

Indeksi pariteta (žene/muškarci, ruralni/urbani, najniži/najviši kvintil bogatstva i drugi kao što su status invalidnosti, autohtoni narodi i ugroženi sukobima, kako podaci postanu dostupni) za sve indikatore obrazovanja na ovoj listi koji se mogu razdvojiti

Izvor

Monstat

Povratak na početak