Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Ostvariti univerzalnu pokrivenost zdravstvenim osiguranjem, uključujući zaštitu od finansijskih rizika, pristup kvalitetnim osnovnim uslugama zdravstvene zaštite i pristup bezbjednim, djelotvornim, kvalitetnim i povoljnim najvažnijim lijekovima i vakcinama za sve

Indikator

Pokrivenost osnovnih zdravstvenih usluga

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Procenat žena u reproduktivnom dobu (između 15-49 godina starosti) koje su seksualno aktivne i koje su svoju potrebu za planiranjem porodice zadovoljile modernim metodama. Ankete domaćinstava uključuju niz pitanja koja mjere stopu rasprostranjenosti modernih kontraceptivnih sredstava kao i potražnju (potrebu) za planiranjem porodice. Ukupna potražnja (potreba) za planiranjem porodice se definiše kao zbir ukupnog broja žena u reproduktivnom dobu (između 15-49 godina starosti) koje su udate ili u zajednici i koje trenutno koriste ili čiji seksualni partner trenutno koristi, makar jedno kontraceptivno sredstvo, i nezadovoljene potrebe za planiranjem porodice. Nezadovoljena potreba za planiranjem porodice je proporcija ukupnog broja žena u reproduktivnom dobu (između 15-49 godina starosti) koje su ili udate ili žive u sporazumnoj zajednici, koje su plodne i seksualno aktivne i ne koriste nikakve kontraceptivne metode (moderne ili tradicionalne), i koje naglašavaju da ne žele više djece ili žele da odgode rađanje narednog djeteta za najmanje dvije godine. Ovdje ubrajamo: (i) sve trudnice (udate ili u sporazumnoj zajednici) čije su trudnoće neželjene ili začete u pogrešnom trenutku; (ii) sve porodilje čija menstruacija i dalje izostaje (udate ili u sporazumnoj zajednici) koje ne planiraju porodicu i čiji je prethodni porođaj bio neželjen ili je dijete začeto u pogrešnom trenutku; (iii) sve plodne žene (udate ili u sporazumnoj zajednici) koje nisu ni trudne niti su porodilje, i koje ne žele više djece (žele da ograniče veličinu svoje porodice) ili žele da odgode rađanje narednog djeteta za najmanje dvije godine ili ne znaju da li i kada žele da rode još jedno dijete (žele da naprave veći razmak između rađanja djece), a koje ne koriste nijedno kontraceptivno sredstvo.

Izvori podataka

MICS

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Vremenski plan: u 2018. godini i svakoj narednoj rundi MICS istraživanja.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Ostvariti univerzalnu pokrivenost zdravstvenim osiguranjem, uključujući zaštitu od finansijskih rizika, pristup kvalitetnim osnovnim uslugama zdravstvene zaštite i pristup bezbjednim, djelotvornim, kvalitetnim i povoljnim najvažnijim lijekovima i vakcinama za sve

Indikator

Pokrivenost osnovnih zdravstvenih usluga

Izvor

Monstat

Povratak na početak