Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i edukaciju, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe

Indikator

Stopa nataliteta adolescenata (10-14 godina; 15-19 godina) na 1000 žena u toj starosnoj grupi

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Godišnji broj porođaja žena između 15 i 49 godina starosti na 1000 žena u datoj starosnoj grupi

Izvori podataka

Zavod za statistiku.

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i edukaciju, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe

Indikator

Stopa nataliteta adolescenata (10-14 godina; 15-19 godina) na 1000 žena u toj starosnoj grupi

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Godišnji broj porođaja žena između 15 i 49 godina starosti na 1000 žena u datoj starosnoj grupi. Takođe se naziva i starosno specifična stopa fertiliteta kod žena između 15 i 49 godina starosti. Stopa porođaja kod adolescentkinja se obično računa kao srazmjera. Brojilac je broj živorođenčadi žena između 15 i 49 godina starosti, dok je imenilac procjena izloženosti rađanju žena između 15 i 49 godina starosti. Brojilac i imenilac se računaju različito za civilnu registraciju i za podatke anketa i popisa.

Izvor

Monstat

Povratak na početak