Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i edukaciju, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe

Indikator

Stopa nataliteta adolescenata (10-14 godina; 15-19 godina) na 1000 žena u toj starosnoj grupi

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Godišnji broj porođaja žena između 15 i 49 godina starosti na 1000 žena u datoj starosnoj grupi

Izvori podataka

Zavod za statistiku.

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Zadatak

Target 3.7: By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes

Indikator

Indicator 3.7.2: Adolescent birth rate (aged 10–14 years; aged 15–19 years) per 1,000 women in that age group

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Godišnji broj porođaja žena između 15 i 49 godina starosti na 1000 žena u datoj starosnoj grupi. Takođe se naziva i starosno specifična stopa fertiliteta kod žena između 15 i 49 godina starosti. Stopa porođaja kod adolescentkinja se obično računa kao srazmjera. Brojilac je broj živorođenčadi žena između 15 i 49 godina starosti, dok je imenilac procjena izloženosti rađanju žena između 15 i 49 godina starosti. Brojilac i imenilac se računaju različito za civilnu registraciju i za podatke anketa i popisa.

Organizacija

Monstat

Povratak na početak