Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i edukaciju, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe

Indikator

Udio žena reproduktivne dobi (starosti 15-49 godina) čija je potreba za planiranjem porodice zadovoljena modernim metodama

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Broj žena u reproduktivnom dobu (15 do 49 godina) koje su svoju potrebu za planiranjem porodice zadovoljile modernim metodama, podijeljen s ukupnim brojem žena starosti od 15 do 49 godina koje su trenutno u braku ili zajednici.

Izvori podataka

MICS/UNICEF

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-01.pdf

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Vremenski plan: u 2018.godini i svakoj narednoj rundi MICS istraživanja.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i edukaciju, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe

Indikator

Udio žena reproduktivne dobi (starosti 15-49 godina) čija je potreba za planiranjem porodice zadovoljena modernim metodama

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Procenat žena u reproduktivnom dobu (između 15-49 godina starosti) koje su seksualno aktivne i koje su svoju potrebu za planiranjem porodice zadovoljile modernim metodama. Ankete domaćinstava uključuju niz pitanja koja mjere stopu rasprostranjenosti modernih kontraceptivnih sredstava kao i potražnju (potrebu) za planiranjem porodice. Ukupna potražnja (potreba) za planiranjem porodice se definiše kao zbir ukupnog broja žena u reproduktivnom dobu (između 15-49 godina starosti) koje su udate ili u zajednici i koje trenutno koriste ili čiji seksualni partner trenutno koristi, makar jedno kontraceptivno sredstvo, i nezadovoljene potrebe za planiranjem porodice. Nezadovoljena potreba za planiranjem porodice je proporcija ukupnog broja žena u reproduktivnom dobu (između 15-49 godina starosti) koje su ili udate ili žive u sporazumnoj zajednici, koje su plodne i seksualno aktivne i ne koriste nikakve kontraceptivne metode (moderne ili tradicionalne), i koje naglašavaju da ne žele više djece ili žele da odgode rađanje narednog djeteta za najmanje dvije godine. Ovdje ubrajamo: (i) sve trudnice (udate ili u sporazumnoj zajednici) čije su trudnoće neželjene ili začete u pogrešnom trenutku; (ii) sve porodilje čija menstruacija i dalje izostaje (udate ili u sporazumnoj zajednici) koje ne planiraju porodicu i čiji je prethodni porođaj bio neželjen ili je dijete začeto u pogrešnom trenutku; (iii) sve plodne žene (udate ili u sporazumnoj zajednici) koje nisu ni trudne niti su porodilje, i koje ne žele više djece (žele da ograniče veličinu svoje porodice) ili žele da odgode rađanje narednog djeteta za najmanje dvije godine ili ne znaju da li i kada žele da rode još jedno dijete (žele da naprave veći razmak između rađanja djece), a koje ne koriste nijedno kontraceptivno sredstvo.

Izvor

Monstat

Povratak na početak