Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Do 2020. godine, postići ekološki prihvatljivo upravljanje hemikalijama i svim otpadima tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa, u skladu sa dogovorenim međunarodnim okvirima, te značajno smanjiti njihovo ispuštanje u vazduh, vode i tlo, kako bi se njihovi štetni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu smanjili na minimum

Indikator

(a) Opasni otpad proizveden po glavi stanovnika, udio prerađenog opasnog otpada i po vrsti prerade

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Metodološko uputstvo statistike otpada

Izvori podataka

Istraživanje o stvorenom otpadu; Istraživanje o sakupljanju i obradi otpada i Istraživanje o komunalnom otpadu

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2011
Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Krajem 2020. godine kroz IPA 2017 nacionalni projekat ‘Capacity building for Monstat, Montenegro’ IPA/2018/399-546 u cilju unapređenja kvaliteta podataka u statistici otpada izvršen je preračun vremenskih serija 2011-2018. U skladu sa izvršenim preračunom revidirani su i podaci indikatora 12.4.2 od 2011-2018. godine

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

Zadatak

Target 12.4: By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment

Indikator

Indicator 12.4.2: (a) Hazardous waste generated per capita; and (b) proportion of hazardous waste treated, by type of treatment

Metodologija indikatora kako se prati u UN

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36753/GCWIR.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Organizacija

Monstat

Povratak na početak