Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Do 2020. godine, postići ekološki prihvatljivo upravljanje hemikalijama i svim otpadima tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa, u skladu sa dogovorenim međunarodnim okvirima, te značajno smanjiti njihovo ispuštanje u vazduh, vode i tlo, kako bi se njihovi štetni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu smanjili na minimum

Indikator

Broj stranka potpisnica međunarodnih multilateralnih sporazuma o opasnom otpadu i drugim hemikalijama, koje ispunjavaju obaveze koje su na sebe preuzele i obaveze dostavljanja informacija koje se traže na osnovu svakog od relevatnih sporazuma

Izvori podataka

Izvještaji.

Disagregacija

Prema konvenciji.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Do 2020. godine, postići ekološki prihvatljivo upravljanje hemikalijama i svim otpadima tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa, u skladu sa dogovorenim međunarodnim okvirima, te značajno smanjiti njihovo ispuštanje u vazduh, vode i tlo, kako bi se njihovi štetni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu smanjili na minimum

Indikator

Broj stranka potpisnica međunarodnih multilateralnih sporazuma o opasnom otpadu i drugim hemikalijama, koje ispunjavaju obaveze koje su na sebe preuzele i obaveze dostavljanja informacija koje se traže na osnovu svakog od relevatnih sporazuma

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Indikator se odnosi na broj stranaka (= zemlje koje su ratifikovale, prihvatile, odobrile ili pristupile) na sljedeće multilateralne sporazume o zaštiti životne sredine (MEA): 1. Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njihova odlaganje (Bazelska konvencija); 2. Rotterdamska konvencija o postupku saglasnosti na prethodno obaviještenima o određenim opasnim hemikalijama i pesticidima u međunarodnoj trgovini (Rotterdamska konvencija); 3. Stokholmska konvencija o trajnim organskim zagađivačima (Stokholmska konvencija); 4. Montrealski protokol o supstancama koje narušavaju ozonski omotač (Montrealski protokol); 5. Minamata konvencija o Merkuri (Konvencija Minamata), i koja je dostavila informacije Sekretarijatu svake MEA, kako to zahtijeva svaki od sporazuma.

Izvor

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore

Povratak na početak