Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu po glavi stanovnika, između ostalog i posvećivanjem posebne pažnje kvalitetu vazduha i upravljanju komunalnim i drugim otpadom

Indikator

Procenat urbanog čvrstog otpada koji se redovno prikuplja i koji se adekvatno konačno odlaže u odnosu na ukupni otpad koji nastaje u gradu

Izvori podataka

Upitnik, cenzus, anketa na kvalitativnoj procjeni tretmana otpada i objekata koje vrše odlaganje otpada kao i dnevni iznos otpada prikupljen od strane tih objekata je potrebno.

Disagregacija

Prema lokaciji, prema izvoru nastanka otpada (npr. Industrijski, kancelarijski, kucni otpad, itd.), prema vrsti zavrsnog tretmana i odlaganja otpada.

Napomene

Postoje dva načina da se izračuna ukupni opštinski čvrsti otpad generisan od strane grada: 1. Ukupni opštinski čvrsti otpad generisan od strane grada je zbir redovno prikupljenog opštinskog čvrstog otpada i neobrađeni opštinski čvrsti otpad. 2. Množenjem opštinsko-generisanog čvrstog otpada po glavi stanovništva sa ukupnim opštinskim čvrstim otpadom generisan od strane grada. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-06-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu po glavi stanovnika, između ostalog i posvećivanjem posebne pažnje kvalitetu vazduha i upravljanju komunalnim i drugim otpadom

Indikator

Procenat urbanog čvrstog otpada koji se redovno prikuplja i koji se adekvatno konačno odlaže u odnosu na ukupni otpad koji nastaje u gradu

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Procenat redovnog prikupljanja komunalnog čvrstog otpada i adekvatnog tretmana i odlaganja od ukupnog stvaranja čvrstog komunalnog otpada. Cilj ovog indikatora je da se redovno sakuplja udio čvrstog otpada u opštini, koji se adekvatno tretira i odvaja od ukupnog komunalnog otpada koji generiše grad. Koncepti: Potrebno je definisati sledeće komponente za izračunavanje udjela čvrstog otpada koji se redovno prikuplja uz adekvatan tretman i odlaganje od ukupnog čvrstog komunalnog otpada koji generiše grad: opštinski čvrsti otpad, redovno prikupljeni komunalni čvrsti otpad, neobrađeni opštinski čvrsti otpad, ukupni opštinski čvrsti otpad proizveden od strane grada, opštinski čvrsti otpad sa adekvatnim konačnim postupanjem i odlaganjem. Metod izračunavanja: Brojčanik ovog pokazatelja je ‘čvrsti otpad od čvrstog otpada koji se redovno prikuplja uz adekvatan konačni tretman i odlaganje’, a imenitelj je ‘ukupan komunalni čvrsti otpad nastao od grada’ pomnožen sa 100. Množenje proizvodnje komunalnog čvrstog otpada po glavi stanovnika i stanovništvo grada može procijeniti ukupan komunalni čvrsti otpad koji generiše grad. Kada generacija čvrstog otpada po stanovniku nije dostupna, treba izvršiti anketiranje domaćinstava za dnevno proizvodnju otpada u domaćinstvu i drugim prostorijama (npr. U restoranima, hotelima, bolnicama, školama itd.). Kako se proizvodnja otpada može razlikovati u zavisnosti od godišnjih doba, istraživanje treba provesti najmanje dva puta godišnje kako bi se procijenilo stvaranje čvrstog otpada u opštini po glavi stanovnika. Čvrsti otpad opštine koji se redovno prikuplja uz adekvatan konačni tretman i odlaganje procjenjuje se kroz kvalitativnu procjenu stepena kontrole okoline objekata gdje se gradski komunalni otpad prikuplja i transportuje. Presuda kontrole životne sredine može se sprovesti u skladu sa kriterijumima ispod. Još jedna važna stvar je umanjenje količine ostataka iz postrojenja za tretman kako bi se izbjeglo dvostruko brojanje.

Izvor

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore

Povratak na početak